SAKA YAPI ÜRÜNLERİ DIŞ VE İÇ TİC. A.Ş. (STONELİNE) YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Müşteri Aydınlatma Metni

(Not: Bu metin, müşteri sözleşmelerine eklenebilir.)

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) tarafından hazırlanmıştır.

Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) olarak aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla www.stoneline.com.tr internet sitesinde bulunan Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşteriler için aldığı kişisel veriler;

 • Ad soyad, T.C. Kimlik numarası, imza, unvanlarını içeren kimlik bilgileri,
 • Telefon numarası, adres, e-mail adresi, (iletişim bilgileri),
 • Fatura, banka hesap bilgisi, vergi numarası bilgi ve finansal bilgileri,
 • Müşteri sipariş bilgi formları, talep ve istekleri,
 • Görsel fotoğraf ve videoları,
 • Yapmış oldukları proje bilgileri ve fotoğrafları, 
 • Sözleşme ve hukuki evrak bilgileri,
 • Fiziksel mekan güvenliği amacıyla kamera kayıt görüntüleri bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 

Ürün veya hizmet alan kişi olarak Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK ’ya uygun olarak Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) tarafından işlenebilmektedir;

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin sağlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve gerekli mercilere bildirim yapılması, 
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Müşteri tarafından istek doğrultusunda doldurulmuş bulunan öneri ve talep formlarının değerlendirilmesi ve işin geliştirilmesi. 
 • Müşteri siparişlerinin doğru alınması,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi ve müşteriye mal/hizmetin doğru ulaştırılmasının sağlanması,
 • Ad soyad kimlik verileriniz almış olduğunuz malın mağazamızın showroomuna yapıştırarak malın doğru teslim edilmesine, 
 • Mal / Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Organizasyon, etkinlik, fuar faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yasal şartlar kapsamında kanunun istediği ölçüde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Kurum içerisinde fiziksel mekân güvenliğinin sağlanabilmesi, 
 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) kurum departmanları tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) olarak kişisel verilerinizi aşağıda KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen;

 • Sizlerin açık rızası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • İş sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi bilgisayar vasıtasıyla personel kayıtlarının tutulduğu elektronik ortamda (e-mail, sistemlerde, uygulama ve kamu kurum uygulamaları) fiziksel olarak özlük ve kilitli dolaplarda toplanmakta ve kanuna uygun belirlenen amaçlar dahilinde işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI 

İşlenen kişisel verileriniz yurt içindeki;

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin devamının sağlanabilmesi amacıyla hukuk bürolarına, iş ortaklarına ve bankalara, 
 • Ad soyad kimlik verileriniz almış olduğunuz malın mağazamızın showroomuna,
 • İstenmesi halinde fiziksel mekân güvenliği sağlamak amacıyla kamera kayıtlarını kolluk kuvvetlerine, 
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılacaktır.

İşlenen kişisel verileriniz yurt dışındaki;

 • Kişisel verileriniz iş sürekliliğini sağlama, mal hizmet satış veya alım hizmetlerinin yürütülebilmesi, iletişim faaliyetlerinin sağlanabilmesi amacıyla bulut sistemli e-mail, whatsapp ve web sitesi vasıtasıyla sunucularla yurt dışına aktarılmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ 

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sözleşme standartlarına uyum ve zorunluluk kapsamında 10 Yıl saklanacak ve KVKK yasal şartları içerisinde muhafaza edilecektir.

Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) ’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesine, saklanmasına ve imha edilmesine ilişkin olarak benimsediği ilkeleri ayrıntılı şekilde www.stoneline.com.tr adresindeki Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasından ve Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) Veri Saklama İmha Politikasından inceleyebilirsiniz.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep       etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) Başvuru Formu’nu doldurarak Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline)  Mimar Sinan Mahallesi Sarı Lale Sokak No: 4/ Eyüpsultan İstanbul adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla sakayapi@hs01.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden kvkk@stoneline.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.