İŞ BAŞVURU FORMU İLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) tarafından hazırlanmıştır.

Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) olarak aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla www.stoneline.com internet sitesinde bulunan Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş başvuru formu vasıtasıyla; 

 • Kimlik verileri (Ad- soyad, doğum yeri ve tarihi, uyruk, cinsiyet), 
 • Fotoğraf,
 • İletişim verisi (adres, ev telefonu, cep telefonu, e-posta adresi),
 • Ehliyet durumu,
 • Askerlik bilgisi ve durumu,
 • Eğitim durumu bilgisi (mezun olunan okullar, sertifikalar, katıldığı kurslar, bilgisayar ve yabancı dil bilgisi/ seviyesi),
 • Mesleki durum bilgisi (iş deneyimi, çalışmak istenen bölüm,) 
 • Referans bilgisi, referans telefonu ve görevi, çalıştığı yeri,
 • Net ücret beklentisi, seyahat bilgisi,
 • Kamera kayıt görüntüleri ait kişisel veriler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 

 • Adayın niteliğini, tecrübesini, ilgisini ve açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması yapmak,
 • Çalışan Adaylarının başvuru süreçlerini yürütebilmek,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşlenen “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Görüntü ve Fotoğraf Bilgisi, Referans Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi” kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi kapsamında şirketin ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması doğrultusunda Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) yetkilendirmiş olduğu insan kaynakları departmanı tarafından iş başvuru formunun ilgili kişi tarafından doldurulması vasıtasıyla e-mail, kariyer.net uygulamasıyla otomatik olarak işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE SAKLANMASI 

 • Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak ve meşru menfaatler doğrultusunda işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen 6 Ay süre ile işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak benimsediği ilkeleri ayrıntılı şekilde www.stoneline.com adresindeki Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasından inceleyebilirsiniz.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 •  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline) Başvuru Formu’nu doldurarak Saka Yapı Ürünleri Dış Ve İç Tic. A.Ş. (Stoneline)  Mimar Sinan Mahallesi Sarı Lale Sokak No: 4/ Eyüpsultan İstanbul adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla sakayapi@hs01.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden kvkk@stoneline.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Okudum, anladım.

Ad Soyad/ İmza