САНАТИН ТАШ ХАЛЕ СЕРЕ-2018 / СТОУНЛАЙН ОЗЕЛЬ КОЛЕКСИОНУ

График тасарымчи ве фотошраф санатасе Сем Гюнюбек’в «Чебимдеки Ренклер» адон вердичи -cep telefonuyla Зектичи-фотохрафларандан олушан бу Озель сези сизи сыны

Джем Гюнебек’ин Стоунлайн и Ереттиши лозунг олан «Санатан Таш Хали» адына ташян озель koleksiyon toplam 35 eserden olu’oyor.

Санатынин Стоунлайн’н Зенгин догал таш стокларанда ики йыллык бир сюреде Зектичи йёзлерче детая фотошафтан яптай семенин бир сонуку олан сергидеки фотоафларлар.

Художественная галерея Стоунлайн

Джем Гюнюбек

1983 г. йылында -Астанбул Девлет Гюзель Санатлар Академиси-МСГСЗ График Бюлямюнден мезун олду. Курдугу аянсларда криатиф йонетмен оларак reklam ве танитым хизмети верди. Китап ве Китап Капаш аланинда ики йёзё ашкан Эрюне имза атте. Хален график тасарымчи, санат данамане оларак Стамбул’да Залалары сюрдюрмектедир. Озел ильги алане ве узманлы олан фотошраф Калашмалары сосял медьяда яйынлыйор.